Niets menselijks is de journalist vreemd. Ondanks een zorgvuldige screening van onze artikelen kunnen we af en toe taal-, spel- en inhoudelijke fouten maken. We stellen het op prijs om daarvan op de hoogte te worden gebracht mocht u een dergelijke omissie op onze website aantreffen.

U kunt fouten en omissies mailen naar:

redactie@volzin.nu

We stellen het op prijs als u in uw mail ook een link stuurt van de betreffende pagina/artikel. Een screenshot kan daarbij helpen.